วันนี้ได้มาเรียนการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตกับ ดร.ประกอบ ใจมั่น  ซึ่งในกลุ่มของเรามีสมาชิกดังนี้

1. http://gotoknow.org/blog/jindanil   นางสุจิตรา จินดานิล

2.http://gotoknow.org/blog/fasaisa    นางอวยพร มโนสวัสดิ์

3.http://gotoknow.org/blog/prsujitra   นางสาวสุจิตรา พันธนิตย์         

4.http://gotoknow.org/blog/tuktuk      นางสาวนิตยา โสตทิพย์

5.http://gotoknow.org/blog/prtanovmsee นางสาวถนอมศรี สุขศิริ

6.http://gotoknow.org/blog/oil26603    นางสาววาสนา สมบัติ

7.http://gotoknow.org/blog/jindaporn