นักกิจกรรมบำบัด เป็นหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ ที่มีบทบาทริเริ่มนำผู้ป่วยอัมพาตกระทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน และแนะนำวิธีการใหม่หรืออุปกรณ์ช่วยแก่ผู้ป่วยอัมพาตให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้  ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและจดจำในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพของการทำกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • การฝึกอาบน้ำ แต่งตัว และทำครัว
  • การฝึกความรู้ความเข้าใจและการรับรู้เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ (เช่น ทบทวนความจำสี ฝึกกิจกรรมการสื่อสาร รับรู้และเข้าใจการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายในกิจกรรมหนึ่ง เป็นต้น)
  • แนะนำการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านและชุมชนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น
 นอกจากนี้ในระยะหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยอัมพาตยังคงต้องได้รับการฝึกทางกิจกรรมบำบัดในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การประเมินและฝึกหัดความสามารถในการขับรถ  การประเมินและแนะนำการจัดการใช้เวลาว่างในชีวิตประจำวัน การประเมินและฝึกการกลับไปทำงาน การประเมินและแนะนำการจัดการทักษะทางจิตสังคม เป็นต้น