บันทึกนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขอเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา "เวทีคุณอำนวย" วันที่ 2 พ.ย. 49 ที่ห้อง Main Conference ตึก CITCOMS มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 ๑

2. ผศ.อรรจน์ บัณฑิต

ผู้อำนวยการโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 ๒

3. นางจินตนา ศิริวัฒนโชค

หัวหน้าส่วนพัสดุ

 -

4. นายนิรันดร์ จินดานาค

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา

 ๓

5. นางสาวปิติกานต์ จันทร์แย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัฒนาองค์กร

 ๔

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. ผศ.เสถียร แป้นเหลือ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตปัตตานี   ๑
2. ดร.กุสุมาลย์   เฉลิมยานนท์ ผช.คณบดีฝ่ายจัดการคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์   ๒
3. ดร.รัญชนา    สันธวาลัย อาจารรย์คณะวิศวกรรมศาสตร์   ๓
4. นางภารดี      แท่นทอง HRD เขตการศึกษาภูเก็ต   ๔
     
5. นายเที่ยง จารุมณี ผู้สังเกตการณ์   -
6. นางเมตตา ชุมอินทร์ ผู้สังเกตการณ์   -
 • มหาวิทยาลัยมหิดล

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการยดี   ๑
2. นางเรวดี จตุธำรงค์ เลขานุการคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี   ๒
3. นางไศลเพ็ชร ชนเห็นชอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาคุณภาพ   ๓
4. นายปิยชน โพธารมย์ หัวหน้างานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่   ๔
   
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นายวิชิต ชาวะหา     ๑
2. นายกัมปนาท อาชา     ๒
3. นางกฤติยาวดี เกตุวงศา     ๓
4. รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ     ๔
     
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ  

-

2. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ  

-

3. ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี  

-

4. นส.พิชชา ถนอมเสียง  

-

     
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ (บอย)

 

-

2. นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (บีแมน)

 

-

3. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี (ตา)

 

4. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสะอาด (ตุ๊กตา)

 

5. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล (แหม่ม)

 

6. นางสุนิสา พรหมมณี (ต้อย)

 

7. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ (ขวัญ)

 

8. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง (ต้น)

 

9. นางสุภาพร เรืองจันทร์ (baby)

 

10.นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี (ออย)

 

   
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

รายชื่อ 

ตำแหน่ง 

กลุ่ม 

1. อ.สินรัตน์ อภิชาต  

2. นสพ. สมมาศ อิฐรัตน์  

3. ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง  

     
 • ผู้ร่วมสังเกตการณ์
  • นางสาวบงกช ลิมประพันธุ์  นักศึกษาปริญญาเอก (ด้าน KM)  (กลุ่ม ๑)
  • นายกิตติศักดิ์ แท่งทอง อจญ.โรงเรียนสิ่นหมิน (กลุ่ม ๒)
  • นางสิริพันธุ์ โฆษิตวรกิจกุล อจญ.โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ (กลุ่ม ๓)
  • นางสาวฤทัย  ดวงจิตร์  งานมาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร
  • นางสาวทิพวัลย์  ภู่ผิว งานมาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร
  • นางสาวรัตนา สมบูรณ์  งานมาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ม.นเรศวร