มาโรงเรียนตั้งแต่  8  โมงเช้าและได้เข้าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ประกอบ ได้เรียนรู้เรื่อง bolg  และได้ขอ  bolg ของเพื่อนๆ หลายคนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนดังนี้

http://gotoknow.org/blog/bankhodin/post 

http://gotoknow.org/blog/fasai89/post

http://gotoknow.org/blog/kitiya/post

http://gotoknow.org/blog/01/26603/post

http://gotoknow.org/blog/prtanormsee/post