เครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้ มุ่งสู่การบริการวิชาการแก่สังคม

 

 วันนี้เป็นวันพุธ เป็นวันที่มีการประชุม "คณบดี" ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำ ศูนย์บริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีผู้บริหารมาจากการสรรหา โดย สภามหาวิทยาลัย และ มีทีมงานมาช่วยจากหลากหลายคณะวิชาและหน่วยงาน เป้าหมายของการมีหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ หน่วยนี้ ขึ้นมา ก็คือ "เป็นหน่วยงานกลางที่จะประสานนำองค์ความรู้ จากบุคลากรใน  มหาวิทยาลัย นำไปสู่สังคมภายนอก" ดังนั้นในปีที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ ให้เป็นเครือข่าย "การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย" พวกเราเองได้เชิญชวนและจัดสัมมนา เพื่อ สร้างความเข้าใจในการ เรื่องการนำ "การจัดการความรู้" มาเป็นเครื่องมือในการ " พัฒนาตน คน งาน และ องค์กร "ผมเองในฐานะรับผิดชอบตรงกลางเห็นว่าการสร้างเครือข่ายมีประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยิ่ง

 หลายท่านอาจมองว่าศูนย์บริการเองทำงานจับฉ่าย แต่ก็เป็นเรื่องจริง เนื่องจาก พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมีหลายด้าน และ มี คณะวิชามากมาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัด "ร้อย แก่น สาร"

 ดังนั้นวันนี้ศูนย์บริการฯ จะนำเสนอ รายชื่อกรรมการ ซึ่งมาจากภายนอกเพื่อมาให้ข้อคิดเห็น ต่างๆในการพัฒนางานบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งท่านได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว เช่น รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สิทธุเดชะ ( อาจารย์ แม่ ของพวกเรา) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสารคาม ท่านชวน ศิรินันทพร ท่านประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ท่าน สุรพล แสงทวีกุล และ ตัวแทนคณบดี ในการนี้จะมีการสร้างเครือข่าย และ มีการ "ลปรร" จากประสบการณ์ที่หลากหลายในการให้บริการวิชาการสู่สังคม ใน ปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐ ต่อไปครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)