GFMIS ใหม่ล่าสุดที่ควรรู้

รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2549 (ปรับปรุงใหม่วันที่ 18 ตุลาคม  2548)     (18 ตค. 2548)


     ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2549 เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการเบิกจ่าย โดยดาวน์โหลดได้ที่  www.gfmisreport.mygfmis.com ดังนี้
·        รหัสแหล่งของเงิน
·        ชี้แจงเรื่องรหัสงบประมาณปี 2549
·        รหัสกิจกรรมหลัก (ปรับปรุงใหม่วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
·        รหัสบัญชีย่อย สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไป
·        รหัสงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน และสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า     10 ล้าน
·        รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง (ปรับปรุงใหม่วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
 

·        

ตัวอย่าง เช่นรหัสงบประมาณงบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำคนไข้นอก)

             เดิม 90909006010973  เปลี่ยนมาเป็น 90909060170973

 

     ส่วนราชการใดมีความประสงค์ในการนำส่งรายการ โดยผ่าน   ทางเครือข่าย Internetของแต่ละกรมและกระทรวง ให้แจ้ง 

    หน่วยงานต้นสังกัด  ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.gfmisreport.mygfmis.com   และ Webmail
   
[email protected] (กรณีผ่านทางเครื่อง GFMIS Terminal)
   
[email protected] (กรณีผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรความเห็น (0)