เพราะทักษะชีวิตของคุณเกิดจากการกระทำกิจกรรมต่างๆ ที่คุณคุ้นเคยในแต่ละวัน แต่น้อยคนนักที่จะให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพที่ดีย่อมเกิดจากการปรับเปลี่ยนสภาพการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของคุณ

 

ดังนั้นนักกิจกรรมบำบัดคือบุคลากรหนึ่งในวิชาชีพทางการแพทย์สากล ที่มีความรู้ทางคลินิกตามใบประกอบโรคศิลปะ ให้สามารถตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต (Occupational Performance) ในระดับการทำงานทางร่างกายและจิตสังคมของแต่ละบุคคล จนถึงในระดับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและสังคม

 

ต่อไปนี้จะเป็นข้อสรุปโดยย่อของหัวข้อที่จะเป็นต่อการประเมินทักษะชีวิต

  1. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคล เช่น Health Questionnaire, Memory and Behavior Problems Checklist
  2. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น Home and Community Environment, Safety Assessment of Function and the Environment
  3. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของกิจกรรม
  4. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลและสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น Early Coping Inventory, Home Environment, Interview Schedule for Social Interaction
  5. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลและรูปแบบของกิจกรรม เช่น Activity Card Sort, Community Integration Questionnaire, Extended Activities of Daily Living Scale
  6. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของกิจกรรมและสภาพสิ่งแวดล้อม
  7. หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคล รูปแบบของกิจกรรม และสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น Assessment of Motor and Process Skills, Health Assessment Questionnaire, Occupational Role History, School Function Assessment
 

นักกิจกรรมบำบัด สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป วิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมการรักษาแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจิตสังคมต่อการเข้าร่วมทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ทั้งในรูปแบบกิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมกลุ่ม ตัวอย่างเช่น การสำรวจความพึงพอใจต่อการนอนหลับหรือพักผ่อน หลังจากเกิดความล้าและเครียดจากการทำงาน  การสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางจิตสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน การรู้จักแบ่งเวลาของการทำงานและการใช้เวลาว่าง การเตรียมการรับรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ในกิจกรรมการศึกษา การฝึกทักษะการกิน-การแต่งตัว-การดูแลสุขอนามัย-การติดต่อสื่อสาร ในกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น