การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน KKU Innovation Show 2007 ครั้งที่ 3

วาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 ประธานแจ้งที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมพิจารณาและขอแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมลำดับที่ 1 แก้ไขเป็น ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง 2. ที่ประชุมเสนอจัดนิทรรศการแต่ละบูธ ควรมีการเคลื่อนไหว แก้ไขเป็น ที่ประชุมเสนอ จัดนิทรรศการแต่ละบูธ ควรมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วม 3. ที่ประชุมมีมติให้นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขาศูนย์บริการวิชาการ แก้ไขเป็น ที่ประชุมมี มติให้นายพิชัย เล่งพานิชย์ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ แก้ไขเรียบร้อยแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุม วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 1) ในปีที่ผ่านมา การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีการประกวดแข่งขันโต้วาที และการประกวดแข่งขันดนตรีไทย ซึ่งการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2550 เน้นเกี่ยวกับนวัตกรรมเป็นหลัก จึงขอหารือคณะกรรมการสำหรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันโต้วาทีและการประกวดแข่งขันดนตรีไทย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติงดการประกวดแข่งขันโต้วาที และการประกวดแข่งขัน ดนตรีไทย 2) คณะกรรมการดำเนินงาน ได้พิจารณาข้อเสนอรูปแบบและงบประมาณการจัดทำสถานที่การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2550 โดยมี 2 บริษัท ส่งเสนอ คือ บริษัท ONTO PRODUCTION และบริษัท VICTOR ORGANIZER ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้บริษัท ONTO PRODUCTION เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากนำเสนอผังงานที่ชัดเจนและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้อยกว่า วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ - ที่ประชุมเสนอให้ประธานคณะทำงานในแต่ละฝ่าย นำข้อมูลการจัดงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางวิทยุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประชุมมีมติให้นางวิภาดา มีแวว ประสานคุณอุดมชัย สุพรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายกระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น - ที่ประชุมเสนอให้รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประสานเรื่องเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ที่ประชุมเสนอให้ติดต่อชมรมศิษย์เก่าในการจัดทำของที่ระลึกขายในงาน KKU Innovation Show 2007 ด้วย - ที่ประชุมเสนอให้ทำหนังสือเชิญชิ้นงานที่เคยนำมาแสดงในปีที่ผ่านมาเข้าร่วมในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2550 และเพื่อให้การรวบรวมชิ้นงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ละออศรี เสนาะเมือง ประสานคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี 2) รองศาสตราจารย์วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ ประสานคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 3) รองศาสตราจารย์สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ประสานคณะศึกษาศาสตร์ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย อึงพินิจพงศ์ ประสานคณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 5) อาจารย์กิตติ เชษฐะพงษ์ ประสานคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6) อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี ประสานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 7) นายพิชัย เล่งพานิชย์ ประสานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ - ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา 12.00 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน innovation

คำสำคัญ (Tags)#มติที่ประชุม#การดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 55842, เขียน: 26 Oct 2006 @ 15:05 (), แก้ไข: 09 Apr 2012 @ 22:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)