1. สิ่งที่คาดไว้ก่อนไปอบรม 2. สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด 3. ถ้ามีการอบรมอีกอยากเสนอแนะอะไร