งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2549 (KKU INNOVATION SHOW 2007) เน้นด้าน “นวัตกรรมการเรียนรู้ คน ชุมชน และการพัฒนา” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการเรียนรู้สู่ชุมชน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2549 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศด้านวิชาการของคณะวิชา ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและหน่วยงานต่าง ๆ สู่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เพื่อนำองค์ความรู้จาก นวัตกรรมและผลงานด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับนำไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารวิชาการ หรือนำสู่การพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งการวิจัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งการเรียนรู้