วิจารณ์การเขียน "บริบทของสถานศึกษา / ลักษณะชุมชน / ภูมิสังคม"


ก่อนจะเขียน ผมเสนอว่า ควรทำความเข้าใจให้ชัดว่า

 • ทำไมต้องเขียนเรื่องนั้น เขียนให้ใครอ่าน ให้เขาอ่านทำไม.....ฯลฯ

คำตอบสำหรับการเขียน "บริบทของสถานศึกษา / ลักษณะชุมชน / ภูมิสังคม"ในการเขียนแบบคัดกรองประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ. ด้านการศึกษานั้น คือ

 • เขียนให้ผู้ที่สนใจจะมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อน ปศพพ. สู่โรงเรียนของเรา ซึ่งรวมถึงกรรมการประเมินฯ ได้รับรู้หลักคิดและหลักปฏิบัติในการนำ ปศพพ. มาใช้ในโรงเรียน...
 • เขียนให้รู้ว่าโรงเรียน "รู้จักตนเอง" รู้"๔ มิติ" ของตนเอง (วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) หรือก็คือ "บริบท+ภูมิสังคม" ของโรงเรียนนั่นเอง ....
 • ข้อระลึกสำคัญคือ หลัก ปศพพ. เป็น "หลักคิด" และ "หลักปฏิบัติ" ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของคน ดังนั้น นอกจะเขียนถึง ความเป็นอยู่ อาชีพ การงาน รายได้ ฯลฯ ของผู้คนแล้ว ต้องเขียนให้เห็นถึง ลักษณะนิสัย พฤติกรรม โดยเฉพาะสภาพปัญหาของนักเรียน ก่อนการนำหลัก ปศพพ. มาใช้....
 • ข้อแนะนำสำคัญคือ ในการเขียนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการขับเคลื่อน ปศพพ. ฯ ควรเขียนให้เห็นเหตุผลเชื่อมโยงกับ บริบทต่างๆ ที่เขียนไว้นี้ด้วย ..

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ลองดูตัวอย่างการเขียนของ โรงเรียนแห่งหนึ่งดูนะครับ ....

 ...โรงเรียน..........................เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต xx สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  xx หมู่  xx  ตำบลxxxxx อำเภอxxx จังหวัดxxxxxxxโรงเรียนxxxxxxxx เดิมชื่อว่า โรงเรียนxxxx โดยมีนาย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

เป็นผู้อุทิศที่ดิน จำนวน ๑๒  ไร่  เพื่อสร้างโรงเรียน เริ่มเปิดรับนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๑๗ เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเป็นสาขาของโรงเรียนอุดรพิทยานุกุล  ต่อมาเมื่อปี พ.. ๒๕๑๙  ได้รับอนุมัติแยกเป็นโรงเรียน xxxxxxxx ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ โดยการบริจาคของชาวบ้านxxxxx ซึ่งมีพื้นที่  ๖๙ ไร่ ๑๘ ตารางวา  อยู่ที่ถนนxxxxxxxxxxx ห่างจากที่ว่าการอำเภอxxxx ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๒  กิโลเมตรอยู่ติดกับโรงพยาบาลอำเภอxxxxx ในปี พ.. ๒๕๒๕ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน

 ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๓๖ ห้อง  นักเรียน ๑,๒๒๑ คน ครู  ๕๖  คน นักการภารโรง  ๕ คน  มีอาคารเรียนถาวร ๓  หลัง อาคารชั่วคราว ๑ หลัง โรงฝึกงาน  ๒  หลัง อาคารเอนกประสงค์ - หลัง  หอประชุม ๑ หลัง  เรือนเพาะชำ ๑ หลัง ปัจจุบันโรงเรียนxxxxx เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรอบ ๔ ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยต่อ  ปีการศึกษา ๑,๒๔๖ คน และคาดการณ์ใน ๔ ปีข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย ปีการศึกษา ๑,๕๕๐ คน   ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนนำร่องด้านการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีอุปนิสัยพอเพียง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นไทย มีจิตอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น....

คำวิจารณ์

 • เห็นบริบทด้านวัตถุ ภูมิศาสตร์ ชัดครับ แต่ไม่เห็นด้านอื่นๆ ไม่เห็นภูมิสังคม ความเป็นอยู่ อาชีพ การดำเนินชีวิต หรือวัฒนธรรมของโรงเรียนและชุมชน...
 • เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองตามโครงการต่างๆ... สำหรับกรรมการหรือผู้อ่านที่อยู่ใน "วงการ" น่าจะเข้าใจได้ครับ ....

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

อักสักหนึ่งตัวอย่างครับ

 โรงเรียนxxxxxxxxxx ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลxxxxxx อำเภอxxxxxxx จังหวัดxxxxx อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอ  ๑๙  กิโลเมตร  ห่างจากที่ตั้งจังหวัด  ๘๐  กิโลเมตร  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ให้บริการนักเรียน ๓ หมู่บ้านหลัก คือ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx และให้บริการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีก  ๔  หมู่บ้าน ได้แก่ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลัง ทำไร่อ้อย  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างทั่วไป สภาพบ้านเรือนอยู่ติดกันเป็นกลุ่มๆ ในเครือญาติ ขนาดครอบครัวไม่ใหญ่  รายได้ต่อครัวเรือนค่อนข้างต่ำ  เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า  เพราะผู้ปกครองต้องไปทำงานหารายได้ในต่างจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน  ปัญหาครอบครัว  และปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะปัญหาการชู้สาวและออกกลางคัน  อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่อนข้างต่ำ
จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและคณะครู มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆ  ที่กล่าวมา  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด “หลักคิดสู่วิธิปฏิบัติ” ซึ่งเห็นได้จากหลายๆ โรงเรียนเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าหลักปรัชญานี้เป็นหลักสากล ส่งผลให้ผู้เรียนเก่ง ดี  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


คำวิจารณ์

 • ผมคิดว่าการเขียนนี้ดีมากครับ เห็นบริบท ความเป็นอยู่ อาชีพ ผู้คน สภาพจริงของโรงเรียน เห็นสภาพปัญหาของนักเรียนและชุมชน 
 • หากตอนเขียนผลลัพธ์ของการขับเคลื่อน เชื่อมโยงว่า หลังจากขับเคลื่อน ปศพพ. แล้ว ปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไร จะสวยงามอย่างยิ่งครับ.....
 • เห็นเหตุเห็นผล เห็นวิธีคิด ของการน้อมนำมาใช้.....  
 • หากจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้ ก็ทำได้ครับ เช่น เจาะลึก ระบุ ข้อมูลต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น ว่าสภาพจริงหรือสภาพปัญหาต่างๆ นั้น มีขนาดหรือความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งต้องอาศัยการสำรวจตรวจสอบอย่างมีหลักวิชาการ ...... เช่น .... รายได้เฉลี่ย..... บาท..... ร้อยละ ๖๐ ของผู้ปกครอง.... เป็นต้น 

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

เป็นเพียงความคิดเห็นนะครับ....

ด้วยความจริงใจ
อ.ต๋อย
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

หมายเลขบันทึก: 557534เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2013 03:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 ธันวาคม 2013 03:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

มารับความรู้เพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี