วันนี้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับข่าวสารทางสถาบันทักษิณคดีศึกษา...และทางวิทยากรแนะนำให้เขียนข่าวทั่วไป   ข้าพเจ้าจึงนำเสนอข่าวนี้ครับ...     

          ขณะนี้เรื่องของ K.M. ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในสังคมปัจจุบัน กำลังดังมาก จึงมีผู้จัดการความรู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ชัดเจน เช่น ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  ท่านพยายามขยายแนวคิดเรื่อง K.M.   ไว้ในบล็อกที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  g otoknow ในบล็อกดังกล่าว  

           มีบุคคลหลายสาขาอาชีพเข้าไปสร้างบล๊อกแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยุ่ในตัวตนของสังคม ล้วนเป็นความคิดที่แสดงออกในเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์  หรือมองในแง่ดี มองในแง่ส่งเสริม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องดีงาม

           เมื่อครั้ง ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช มาสอนนิสิต ป.เอก สาขาวัฒนธรรมศึกษา ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ได้นำเสนอให้นิสิตและผู้รับผิดชอบร่วมกันสร้างบล็อกดังกล่าว

            ข้าพเจ้าเริ่มรู้จัก gotoknow  ได้เพราะเหตุผลดังกล่าว จึงขอเผยแพร่ข่าวสารนี้ ไปยังท่านผู้ที่สนใจต่อไป