การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมบันทึกความดีของนักเรียนห้อง 5/3  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง  สิงหเสนี)

 

จากกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกความดี ที่ตนเองได้กระทำในแต่ละวันเพื่อนักเรียนได้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  มองเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ได้เริ่ม  โดยการให้นักเรียนอ่านคำแนะนำในสมุดบันทึกความดี   จนนักเรียนเข้าใจถึงวิธีการและสิ่งที่ควรบันทึกลงในสมุด  และให้บันทึกทุกวัน  และครูก็จะตรวจทุกวันและเขียนให้กำลังใจนักเรียนที่บันทึกความดีได้ถูกต้องชัดเจนพร้อมทั้งอ่านและประกาศความดีนั้นให้เพื่อนๆได้รับฟังทำให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตัวเอง  และอยากจะทำความดี  เพื่อได้บันทึกลงในสมุดบันทึกต่อไป