วันนี้ผมมีหลายเรื่องที่อยากขอบคุณผ่าน Blog ลำดับแรก คือ สคส. ที่ได้แนะนำ Blog ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ใน Gotoknow.org ให้ทุกท่านได้รู้จัก ผมเองได้สมัครเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2548 โดยการเชิญชวนของรศ.มาลินี (คณบดี) และก็ทำเรื่อยมาแบบไม่มีทิศทาง นอกจากนี้ได้รับคำแนะนำจากอ.กรกฎ เชาวะณิช มาอบรมเกี่ยวกับการจัดทำ Blog ให้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันนี้ผมได้จัดตั้งชุมชนขึ้น 2 ชุมชนครับ คือ

      ชุมชนแรก คือ ชุมชนสำนักงานเลขานุการ รวมกันโดยมีหัวปลาเดียวกันคือ เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเลขานุการให้พร้อมรับการตรวจประเมินจากภายนอก โดยมีสมาชิกชุมชนดังนี้ครับ

      ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนคนพัสดุ เกิดจาก UKM 3/48 ที่ได้ไปรวมตัวกันที่ม.ขอนแก่น และได้มีความเห็นตรงกันว่า จะมีการแลกเปลี่ยนรู้งานพัสดุของมหาวิทยาลัย ครับ มีสมาชิกชุมชนดังนี้ครับ

      สำหรับ Blog ของผมเอง มี 2 Blog คือ Blog สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ และ Blog พัสดุมน.-สหเวช ซึ่ง Blog ผมเองอยู่ในหลายชุมชนครับ 

       สุดท้ายต้องขอบคุณหน่วยประกันคุณภาพ มน. ผศ.ดร.วิบูลย์ ที่ให้กำลังใจในการทำงาน คุณเจนจิต (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ) และ คุณโอ ที่ให้ความอนูเคราะห์โปรแกรม mind map และ โปรแกรม River-stair Diagram

                                                                                                                 บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ