มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาของ UKM เรื่อง
"การบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 มกราคม 2549"