บัญญัติ 4 ประการ

บัญญัติ 4 ประการ  

1.ทำความเคารพด้วยการไหว้

2.แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

3.ทิ้งขยะเป็นที่

4.มีวาจาสุภาพ 

อธิบายเพิ่มเติม  คำที่ยกตัวอย่างมา เป็นคำพูดที่ง่ายแต่การปฏิบัติไม่ได้ง่าย

o   การไหว้  ควรให้เด็กรู้จักการเคารพให้เกรียติต่อกัน รู้จักขอบเขตวามแตกต่างระหว่างวัย และการรู้จักให้ความเคารพผู้ใหญ่

o  การแต่งกาย บ่งบอกถึงการสร้างบุคลิกและสร้างนิสัยความเป็นระเบียบ รักความสะอาด

o  ทิ้งขยะเป็นที่ บ่งบอกการรักสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมให้สะอาด น่าอยู่ ปลูกฝังนิสัยที่ก่อให้เกิดส่วนดีมาก ๆ ให้กับเด็ก

o  วาจาสุภาพ  การพูดบ่งบอกการพูดที่ให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ น่าฟังและก่อให้เกิดสิ่งดีในสังคม 

อยากบอกสังคมว่า พ่อแม่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กฟังคำสั่งรู้เรื่อง และเริ่มหัดพูด 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในอนาคตความเห็น (0)