วันที่ 24  ตุลาคม  2549   ครูณัฐได้ไปประชุมร่วมกับสถานศึกษาที่ร่วมเสวนาเรื่องการจัดการความรู้ กศน.  ที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน