ประมาณปี 2550 กลุ่มวิจัยสะเก็ดเงิน ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีแผนที่จะจัดการอบรมบุคลาการสาธารณสุข เพื่อเข้าใจในกระบวนการกลุ่มที่เรียกว่า Self help group จุดเริ่มต้นของแผนนี้เป็นผลเนื่องมาจากการทำการวิจัยในอาสาสมัครที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน ทำให้ทีมที่ทำงานวิจัยนี้เกิดประสบการณ์ และความรู้ในการกระทำกลุ่ม จึงเห็นว่าการถ่ายทอดความรู้นี้ออกไปในวงกว้าง (อย่างเจาะจง) น่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในโรคเรื้อรังอื่น เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ผู้ที่สนใจกรุณาติดตามประกาศต่อไปครับ