ตั้งแต่ปี 2550 การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตจวิทยาศิริราชมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนแพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม เป็นปีละห้าตำแหน่ง จากแต่เดิมที่รับแพทย์ประจำบ้านจำนวนสี่ตำแหน่ง  การรับสมัครให้สมัครตามประกาศ และระเบียบของแพทยสภาครับ