อ่าน อ่าน อ่าน กันเข้าไป

           

           

             ปัจจุบันโลกของเรา อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดน วิทยาการและเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าตลอดเวลา ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การอ่านจึงเป็นกระบวนอันสำคัญในการพัฒนาคนในทศวรรษนี้ หากคนอ่านหนังสือไม่ออกไม่มีสมรรถภาพด้านการอ่าน ก็ยากที่จะพัฒนาสติปัญญาและความรู้ได้ ผู้ที่ทักษะในการอ่านหรือผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านจึงเป็นทักษะที่สำคัญและใช้มากในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นักเรียนใช้สำหรับเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ รอบตัว ไม่ว่านักเรียนจะเรียนสาระการเรียนรู้ใดต้องอาศัยทักษะการอ่านทั้งสิ้น หากมีทักษะการอ่านดี การเรียนสาระการเรียนรู้อื่นๆ ก็จะบังเกิดผลดีตามไปด้วย

           จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นว่าการอ่านมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะนอกจากการอ่าน จะเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้แล้ว การอ่านยังเป็นการหาความบันเทิงจากงานเขียนหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย เหตุผลนี้ผู้สอนจึงควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถพัฒนากระบวนการอ่านของตนเองให้มีประสิทธิภาพ นำการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีและ มีความสุขบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในอนาคตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ร่วมสนับสนุนการอ่านครับ

ชอบเหมือนกันครับ

แต่ตาเริ่มเสื่อมแล้ว