''@@  นายศราวุฒิ  ปลัดศรี @@''

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานสถาบันฯสิรินธร