คณะสหเวชศาสตร์ใช้เงินรายได้มาจัดสรรเป็นโครงการด้านการวิจัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและโครงการพัฒนางานวิจัย   สำหรับโครงการพัฒนางานวิจัยคณะได้จัดกิจกรรมมากมายหลากหลายขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทำงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้ก็เพื่อผลักดันให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย กิจกรรมพัฒนางานวิจัยที่จัดขึ้นมีดังนี้

1. กิจกรรม Journal Club                                             

2. กิจกรรมควบคุมภาพแบบเสนอโครงการวิจัย             

3. กิจกรรมการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์  

4.  กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์

5.  กิจกรรมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี2550

6.  กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

7.กิจกรรมการมอบเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน 

โดยจะจัดตลอดทั้งปีงบประมาณ 2550 และมีการประเมินผลเพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป