สร้างสรรค์แนวร่วม รวมตัวสร้างชาติ

 ทีมงาน KKU_KM ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย สุ่มเล็ก ให้ไปช่วยสร้างทีมงานชาววิทยาเขต ๖๐ กว่าชีวิต เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ภาพ สองผู้ใหญ่ทีมมอดินแดง ซ้าย ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย และ ขวา รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ หัวหน้าทีม KKU_KM ยกทีมมาช่วยร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้วิทยาเขตหนองคาย แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบน ทีมงานวิทยาเขตหนองคาย กำลังเขียน BAR ความคาดหวังก่อนเริ่มกิจกรรม สร้างทีมงาน สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ภาพ ร่วมคิดสร้างสรรค์ รวมพลังสร้างชาติ 

JJ