• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ประเมินคุณภาพงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

  โครงการฯ ตามแผนการดำเนินงาน 2550  

ช่วงระยะนี้ปิดเทอมภาคการศึกษาต้น 2549 งานวิชาการได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนดำเนินงาน 2550 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ชื่อโครงการ ประเมินคุณภาพงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549  วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนของคณะในรอบปีการศึกษา 2549 และรายงานให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนเป็นหลักฐานเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดระบบให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมูลดิบ ในดัชนีที่ 2.3 กระบวนการเรียนการสอน : การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  และ ดัชนีที่ 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : มีการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  คาดว่าผลการประเมินจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณคณบดี ที่ได้ออกแบบฟอร์มและให้แง่คิดในการปรับปรุง หัว  ในการรายงานผลการประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามและชัดเจนตามตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การตัดสินของการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้เมื่องานวิชาการรายงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ก็สามารถที่จะเก็บเป็นฐานข้อมูลหรือเก็บไว้ตามองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์การตัดสินของ QA ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการตรวจ QA จะได้ไม่ต้องหาเอกสารให้ยุ่งยาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): เอกสาร qa 
  หมายเลขบันทึก: 55223
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)