ประเมินคุณภาพงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

  ติดต่อ

  โครงการฯ ตามแผนการดำเนินงาน 2550  

ช่วงระยะนี้ปิดเทอมภาคการศึกษาต้น 2549 งานวิชาการได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนดำเนินงาน 2550 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ชื่อโครงการ ประเมินคุณภาพงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549  วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนของคณะในรอบปีการศึกษา 2549 และรายงานให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนเป็นหลักฐานเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดระบบให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมูลดิบ ในดัชนีที่ 2.3 กระบวนการเรียนการสอน : การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  และ ดัชนีที่ 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : มีการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  คาดว่าผลการประเมินจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณคณบดี ที่ได้ออกแบบฟอร์มและให้แง่คิดในการปรับปรุง หัว  ในการรายงานผลการประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามและชัดเจนตามตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การตัดสินของการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้เมื่องานวิชาการรายงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ก็สามารถที่จะเก็บเป็นฐานข้อมูลหรือเก็บไว้ตามองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์การตัดสินของ QA ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการตรวจ QA จะได้ไม่ต้องหาเอกสารให้ยุ่งยาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

หมายเลขบันทึก: 55223, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 03:56:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เอกสาร#qa

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)