ประเมินคุณภาพงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

บุตระ
โครงการฯ ตามแผนการดำเนินงาน 2550

ช่วงระยะนี้ปิดเทอมภาคการศึกษาต้น 2549 งานวิชาการได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนดำเนินงาน 2550 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ชื่อโครงการ ประเมินคุณภาพงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549  วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพงานด้านการเรียนการสอนของคณะในรอบปีการศึกษา 2549 และรายงานให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนเป็นหลักฐานเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดระบบให้นิสิตวิเคราะห์ข้อมูลดิบ ในดัชนีที่ 2.3 กระบวนการเรียนการสอน : การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต  และ ดัชนีที่ 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : มีการประเมินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  คาดว่าผลการประเมินจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณคณบดี ที่ได้ออกแบบฟอร์มและให้แง่คิดในการปรับปรุง หัว  ในการรายงานผลการประเมินด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามและชัดเจนตามตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การตัดสินของการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้เมื่องานวิชาการรายงานให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ ก็สามารถที่จะเก็บเป็นฐานข้อมูลหรือเก็บไว้ตามองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์การตัดสินของ QA ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการตรวจ QA จะได้ไม่ต้องหาเอกสารให้ยุ่งยาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#เอกสาร#qa

หมายเลขบันทึก: 55223, เขียน: 20 Oct 2006 @ 10:41 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 03:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)