พรุ่งนี้โซนใต้จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิทยากรขยายผล  และการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน"  ซึ่งผู้วิจัยได้ติดต่อครูแมว  หรือชื่อจริงๆ  คือ  คุณอักษรา  ศิลป์สุข  มาเป็นวิทยากรอบรมในเรื่องการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมการสัมมนาค่ะ

       ดังนั้น  ในวันนี้ผู้สวิจัยจึงอยากแนะนำครูแมวให้ทุกท่านรู้จักค่ะ

       ชื่อ                นางอักษรา      ศิลป์สุข  (ครูแมว)

       การศึกษา      ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

       รางวัล           ครูเกียรติยศ  ปี 2545  สาขาจริยศึกษา

       การทำงาน

               ครูโรงเรียนปงสนุก

               บ้านครูแมว  ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและกิจกรรมพหุปัญญา

               สโมสรมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเองเขลางค์นคร

               วิทยากรกระบวนการภาคสังคม  พมจ.ลำปาง

               คณะทำงานโครงการครอบครัวเข้มแข็ง  จังหวัดลำปาง

       หลักสูตรการฝึกอบรม  (สำหรับนักเรียน  นักศึกษาและผู้สนใจ)

              การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

              การพูดในที่ชุมนุมชน  ภาวะผู้นำ

              เทคนิคการเป็นวิทยากร  พิธีกร

              การพัฒนากระบวนการคิด  แผนที่ความคิด

              การพัฒนา EQ , MQ , AQ , IQ

              ทักษะชีวิต  และสังคม  โยคะและสมาธิ