เป้าหมาย            ตัววัด(KPI)

บริการรวดเร็ว       ระยะเวลาการรอฟิล์มเอกซเรย์

บริการถูกต้อง  อัตราการให้บริการผิดคน ผิดข้าง ผิดอวัยวะ

บริการปลอดภัย    อัตราการถ่ายเอกซเรย์ซ้ำ

                             อัตราการแพ้สารทึบรังสี(โดยไม่มีการวางแผน)