แนวคำตอบข้อสอบอัตนัยรุ่นที่ 32 หนังสือทวงถาม

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำที่ สำนักงานยุติธรรมทนายความ

เลขที่ 999 ถนนราชดำเนินกลาง

แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง ขอให้ชดใช้ค่าเช่าที่ค้างและค่าเสียหาย

เรียน นายอังคาร กุมภา

*ตามที่ท่านได้ทำสัญญาเช่าบ้าน 5 ชั้น เลขที่ 111 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 777 เลขที่ดิน 191 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ของนายจันทร์ มกรา โดยเช่ารวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในบ้าน ตามรายการเอกสารแนบท้ายสัญญา มีระยะเวลาการเช่า 3 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551อัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท และท่านได้เลิกเช่าบ้านและส่งมอบบ้านที่เช่าคืนให้แก่นายจันทร์ มกราก่อนครบกำหนดตามสัญญาเช่าเป็นเวลา 2 เดือน ตามที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น

*ปรากฏว่าท่านติดค้างค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2551 ถึง เดือนตุลาคม 2551 เป็นเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 300 ,000 บาท และการที่ท่านเลิกเช่าบ้านก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่า 2 เดือน โดยท่านยังไม่มีสิทธิ์เลิกสัญญาและนายจันทร์ มกรา ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาใด ๆ ต่อท่าน ทำให้นายจันทร์ มกรา เสียหายท่านจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าตลอดระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ให้แก่นายจันทร์ มกรา เป็นเงิน 200,000 บาท นอกจากนั้นท่านยังเอาแจกันลายครามในรายการทรัพย์สินที่ท่านเช่า ของนายจันทร์ มกรา 800,000 บาท ไปจากบ้านที่เช่า และยังได้ทำลายเบาะเฟอร์นิเจอร์แบบหลุยส์ของนายจันทร์ในบ้านที่เช่าให้เสียหาย นายจันทร์ มกรา ต้องเสียค่าซ่อมเป็นเงิน 200,000 บาท

*ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายจันทร์ มกรา จึงขอให้ท่านนำค่าเช่าที่ค้างจำนวน 300 ,000 บาท ค่าเสียหายที่ท่านเลิกเช่าก่อนครบกำหนดสัญญาเช่าจำนวน 200,000 บาท และค่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 700,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ไปชำระให้แก่นายจันทร์ มกรา และให้ท่านส่งมอบแจกันลายครามคืนให้แก่นายจันทร์ มกรา ในสภาพเรียบร้อย หากส่งคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 800,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ให้ท่านชำระเงินและส่งมอบแจกันให้แก่นายจันทร์ มกรา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นนายจันทร์ มกรา มีความจำเป็นต้องดำเนินการกับท่านตามกฎหมายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ชอบ ยุติธรรม

(นายชอบ ยุติธรรม ทนายความผู้รับมอบอำนาจ)

หมายเหตุตรงที่ทำ * ไว้คือย่อหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)