แนวคำตอบข้อสอบอัตนัยรุ่นที่ 31 คำฟ้องอาญา

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

*ข้อ 1. โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีนายแดง อาทิตย์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์กระทำการแทนโจทก์ได้ โจทก์ประกอบกิจการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข

*ในการประกอบกิจการของโจทก์ โจทก์ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลสำคัญซึ่งเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ คือ แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ กรรมวิธีและต้นทุนการผลิต และรายชื่อลูกค้าของโจทก์ โดยโจทก์ได้เก็บรักษาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ใช้รหัสในการเข้าถึงระบบและเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น โดยมีเฉพาะกรรมการของโจทก์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้รหัสนี้

*จำเลยที่ 2 เคยเป็นลูกจ้างของโจทก์ในระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนมกราคม 2551 มีตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินและคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของโจทก์โดยจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลสำคัญในระบบคอมพิวเตอร์ของโจทก์

*ข้อ 2. ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 จำเลยทั้งสองในคดีนี้ได้บังอาจร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ

*2.1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา กลางวัน (หรือเวลา 12.30 นาฬิกา) จำเลยที่ 1 โดยเจตนาทุจริตได้ใช้ จ้างวานให้จำเลยที่ 2 กระทำความผิดต่อกฎหมายอันเป็นความผิดทางอาญา คือจำเลยที่ 1 ใช้ จ้าง วาน ให้จำเลยที่ 2 ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของโจทก์ในคำฟ้องข้อ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิเข้าถึง

*2.2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 เวลา กลางวัน จำเลยที่ 2 โดยเจตนาทุจริตได้ลักลอบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของโจทก์ดังกล่าวตามคำฟ้อง ข้อ 1 โดยมิชอบตามที่ถูกจำเลยที่ 1 ใช้ จ้าง วาน โดยจำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิเข้าถึง ได้ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวมอบให้จำเลยที่ 1 ไป

*ข้อ 3. การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์และเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่โจทก์มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงไว้โดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับจำเลยทั้งสอง อันเป็นความผิดต่อกฎหมายและและจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดนั้นตามที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ก่อให้กระทำ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เหตุคดีนี้เกิดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*โจทก์ไม่ได้ร้องทุกไว้ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์จะดำเนินคดีเอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

คำขอท้ายฟ้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 5 , มาตรา 7 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84

หมายเหตุ ตรงที่ทำ * ไว้คือย่อหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)