สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556-2559 ภาคใต้

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

               สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556–2559 ภาคใต้ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ในการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ตามหลักการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลการดำเนินงานมีดังนี้

  1.  การประชุมคณะทำงาน

คณะทำงาน สสภ.14-16 มีการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556–2559 ภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 - กันยายน 2556 จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อให้ได้ซึ่งแผนฯ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคม

 

2. การประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556–2559 ภาคใต้

คณะทำงาน สสภ.14-16 จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556–2559 ของภูมิภาค ภาคใต้ ( Focus Group) จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีองค์ความรู้และปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และหน่วยงานราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น มาร่วมกันระดมความคิดเห็น โดยผลการระดมความคิดเห็นโดยสรุป มีดังนี้

-   การระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ศักยภาพของภูมิภาค และกำหนดสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อสิ้นปี 2559 การประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ มีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 4 เกณฑ์ คือ (1) ความรุนแรงของปัญหา (2) ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ (3) จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ และ (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน มีการวิเคราะห์ศักยภาพของภูมิภาค ภาคใต้ (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) และกำหนดสิ่งที่พึงปรารถนาของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พ.ศ.2556-2559 ภาคใต้ เมื่อสิ้นปี 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ร่วมส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมด้ามขวาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวใต้

 

 

-   การระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ โดยการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น และนำผลการระดมความคิดเห็นมาสังเคราะห์เป็นเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของแผนฯ ภาคใต้

 

 

-   การระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นต้องมีและบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางการติดตามประเมินผล

 

              

                จากการประชุม Focus Group อย่างเข้มข้นทั้ง 3 ครั้ง คณะทำงานฯ สามารถรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด และจัดทำเป็น “(ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556-2559” เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคใต้ ได้พิจารณาให้ความคิดเห็น ก่อนที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

 

3.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556-2559

คณะทำงาน สสภ.14-16 จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556–2559 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ ปาร์ค  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคคลในภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 89 คน มีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสุเมธ  อำภรณ์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (นายจุมพล  ศิริสวัสดิ์) เป็นประธานเปิดการประชุม และนายยงยุทธ พนิตอังกูร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมีผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนฯ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด โดยผู้แสดงความคิดเห็นฯ ทั้งหมด ร้อยละ 100 เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนฯ และมีความพึงพอใจต่อ (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว ร้อยละ 74.68  

  

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะทำงาน สสภ.14-16 จะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ มาแก้ไขปรับปรุงและจัดทำเป็น “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคใต้ พ.ศ.2556-2559” ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป

 

----------------------------------------------

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ภาพประกอบจุใจมาก

หมายเลขบันทึก

548787

เขียน

20 Sep 2013 @ 14:07
()

แก้ไข

20 Sep 2013 @ 15:29
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก