การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตอนที่ 4/4


5.การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control)        

การควบคุมกลยุทธ์ เป็นกระบวนการติดตามกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินกิจกรรมนั้นๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในองค์กร

วรางคณา ผลประเสริฐ (2550 ) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการควบคุมกลยุทธ์ คือ

1.      

เพื่อติดตามว่ามีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่

2.       เพื่อประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์ที่วางไว้ และประเมินความสอดคล้องกับโครงสร้างของ

องค์กร

3.       เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่สำคัญและสัมพันธ์กับกิจกรรม

4.       เพื่อทราบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น บรรลุผลตามที่กำหนดไว้หรือไม่ มีความแตกต่างไปจากแผน

เดิมมากน้อยเพียงใด สาเหตุของความแตกต่างคืออะไร

          5.เพื่อให้สามารถจัดรางวัลหรือผลตอบแทนให้เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนกลยุทธ์นั้นอย่างเหมาะสม

          กระบวนการควบคุมกลยุทธ์  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2552) ได้เสนอ กระบวนการตวบคุมกลยุทธ์  4 ขั้นตอน  ได้แก่

          ขั้นตอนที่ 1  กำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน   การที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์องค์กรได้ จะต้องมีวิธีการและมาตรวัดการดำเนินงานกลยุทธ์ ว่าเป็นไปในทิศทาง และมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยใช้ทรัพยากรการดำเนินงานตามที่กำหนด  โดยมาตรฐานการดำเนินงานจะเป็นระดับของการดำเนินงานที่ต้องการจากผู้ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัด ว่าการดำเนินงานได้ผลลัพท์ตามที่กำหนด มาตรฐานจะมีความแตกต่างกันระหว่างหน้าที่งานแต่ละชนิดและประเภทขององค์กร

          ขั้นตอน 2  การวัดผลการดำเนินงาน เป็นการวัดผลการดำเนินงาน ตามขั้นตอนที่ 1 การผลวัดตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานแต่ละงาน โดยใช้สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ  เช่นข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลความพึงพอใจ เป็นต้น

          ขั้นตอนที่ 3 การเปรียบเทียบและประเมินผล เป็นการนำผลลัพท์จากการวัดผลการดำเนินงาน มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดที่องค์กรกำหนดไว้   ว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ ในกรณีแตกต่าง อาจหาวิธีแก้ไขปรับปรุง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับกระบวนการทำงาน ปรับโครงสร้างองค์กร หรือปรับคณะผู้บริหารองค์กร

          ขั้นตอนที่4  การดำเนินการแก้ไข  ผู้ควบคุมกลยุทธ์ จะทำการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานกับเป้าหมายและมาตรฐานของการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

                    

                   ภาพที่3   ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมกลยุทธ์กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

สรุปการควบคุมกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ ดังนั้นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบต้องเข้าใจ ไม่เช่นนั้นการควบคุมจะไม่เป็นประโยชน์กับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และอาจก่อให้เกิดผลเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่องค์กร

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 548152เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2013 11:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2013 11:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี