วันที่  11  ต.ค. 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีรรมราช เดินสายเยี่ยมเยียนการจัดการความรู้ 25 หมู่บ้านนำร่อง ณ หอประชุมอำเภอหัวไทร  นายอำเภอหัวไทร ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญในการจัด km ในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง และให้ดำเนินการจัดให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

          นอกจากนี้ อำเภอหัวไทร ได้คัดเลือก หมู่บ้านเกาะสุด หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพังไกร เป็นหมู่บ้านดีเด่นในการจัดการความรู้ของชุมชน   25 หมู่บ้านนำร่อง