การประชุมปฏิบัติการเชิงลึก (Deepening Workshop) กลุ่มภาคกลาง โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จ.กรุงเทพมหานคร)

 

สวัสดีครับ ชาว blog

วันอังคารที่ 3 กันยายน2556 ผมเเละทีมงานมาจัดประชุมปฏิบัติการเชิงลึก (Deepening Workshop) กลุ่มภาคตะวันออก โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (จ.กรุงเทพมหานคร) ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

 

เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ เป็นการให้ความรู้ในรูปเเบบการเสวนา เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเรียนรู้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาและสร้างความเข้มเเข็งของเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยวเเละกีฬามาสร้างมูลค่าเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จาก AEC ได้เต็มที่

 

ภาคเหนือจัดที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย  ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ยโสธร สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์  มุกดาหาร

 

ภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช

 

ภาคตะวันออกจัดที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว

 

ภาคกลางที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตภาคกลาง

 

กำหนดการ

การประชุมปฏิบัติการเชิงลึก (Deepening Workshop)

โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการ

รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กลุ่มภาคกลาง)

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556

          ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

******************************

8.00– 9.15 น.                           ลงทะเบียน        

9.30 – 10.00 น.                       พิธีเปิด

                                                กล่าวต้อนรับ

                                                โดย รศ.ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย

                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

                                                โดย   นายนเร  เหล่าวิชยา

       ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา

                                                กล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของท่องเที่ยวและกีฬาไทยในเวทีอาเซียน”

                                                โดย  นายสุวัตร  สิทธิหล่อ

                                                       ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

10.0 0 – 10.30 น.                     วีดิทัศน์ “ท่องเที่ยวและกีฬาไทยก้าวไกลสู่ AEC

                                                ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ-อาเซียน”
 

                                                โดย       ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

                                                            เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

10.30 – 12.30 น.                     การอภิปราย เรื่อง “องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไทยรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

                                      “ศักยภาพอาเซียน กับการท่องเที่ยวและกีฬาไทย

                                      โดย     ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

                                                            เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

                                      “ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวไทย วิถีการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

                                                โดย       นายภราเดช  พยัฆวิเชียร

                                                            ประธานสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

 

                                      “สร้างสรรค์นวัตกรรมท่องเที่ยวและกีฬาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

                                                โดย       ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

                                      SportsTourism ผสมผสานต่อยอดการพัฒนา

                                                โดย       นายชัย  นิมากร

                                                            ประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต

                                      Global Vision การสร้างแบรนด์ด้านท่องเที่ยวและกีฬาสู่ระดับสากล :

                                         กรณีศึกษา “กรุงเทพมหานครเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก

                                                โดย     คุณปราณี  สัตยประกอบ

                                                          ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

  กรณีศึกษา “ การสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวสู่ระดับสากล กรณีศึกษากลุ่มย่านราชประสงค์ กลุ่มธุรกิจย่านราชประสงค์”

                                                โดย       คุณกรกฎ  ศรีวิกรม์

                                                            ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจ
            ในย่านราชประสงค์

                                                ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.วีรชัย  กู้ประเสริฐ

12.30 – 13.30 น.                     อาหารกลางวัน

13.30 – 13.45 น.                     ชมวีดิทัศน์ กรณีศึกษาตัวอย่างโครงการต่อยอดจากทั้ง 5 ภาค”

                                                โดย       น.ส.พิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

                                                            กรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

13.45 – 15.00 น.                     แบ่งกลุ่มเสวนาต่อยอดองค์ความรู้ :

                                      เสริมสร้างความเข้มแข็งก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

                                                (การสร้างบูรณาการองค์ความรู้ ผ่านบทเรียน และข้อเสนอแนะเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน)

                                                กลุ่มที่ 1   การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

                                                บรรยายโดย ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

                                                                 เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

                                                ดำเนินการเสวนาโดย  นางสาวพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

                                                                             นางสร้อยสุคนธ์  นิยมวาณิช

กลุ่มที่ 2   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บรรยายโดย นายภราเดช  พยัฆวิเชียร  

                ประธานสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

                                                ดำเนินการเสวนาโดย นายทำนอง  ดาศรี

                                                                            นายจีระเดช  ดิสกะประกาย

 

 

 

 

                                                กลุ่มที่ 3  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

                                                บรรยายโดย  นายชัย นิมากร

                                                                 ประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ต

                                                ดำเนินการเสวนาโดย นายประสพสุข  พ่วงสาคร

                                                                       ผศ.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ

15.00 – 15.30 น.                     สรุปการนำเสนอประเด็นการเสวนากลุ่มย่อย

 

15.30 น.                                   ปิดการประชุม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (2)