ณัฏฐวัฒน์

อาจารย์พิเศษ
มมร.ศูนย์การศึกษาจังหวัดสงขลา
Usernamedawn.2555
สมาชิกเลขที่166620
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ                        อ.ณัฏฐวัฒน์

นามสกุล        สุดประเสริฐ

วัน/เดือน/ปี เกิด    ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๑๕

มาตุภูมิ                บ้านหน้าเขาเหมน  ต.ช้างกลาง   อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช

การศึกษา

q        บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๘ จบนักธรรมเอกและเปรียญธรรม ๓ ประโยค จากสำนักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง ซึ่งมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นเจ้าสำนักเรียนธรรมชาติศึกษา วัดธารน้ำไหลและอาจารย์พุทธทาส พุทธศักราช ๒๕๓๔

q        อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดมะนาวหวานเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๕ จบเปรียญธรรม ๕ ประโยค จากสำนักเรียนวัดมะนาวหวาน

q        พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

q        พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

q        ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

q        จูฬะอาภิธรรมมิกะตรี จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การทำงาน

q        อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ศูนย์การศึกษาสงขลา

q        ดูแลศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์ไม้หลุมพอ บางขันแตแรก ๑ และอนุรักษ์สายน้ำบนผิวดิน บางขันแตแรก ๒


 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมของสวนโมกขพลาราม

สารนิพนธ์ที่กำลังวิจัย พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสังคมมนุษย์ที่มีต่ออายุและทรัพยากรธรรมชาติในจักกวัตติสูตร,ศึกษาภาวะผู้นำวิถีพุทธในทีฆนิกาย,ศึกษาเปรียบเทียบทฤษฎีประชานิยมของกลุ่มนารอดนิกและจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์กับ ธนานุปทานในจักกวัตติสูตร

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก           คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

เฟชบุค                   ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ,ศิษย์สืบสานงาน อ.พุทธทาส,ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อสุขภาพ อีเมล [email protected]

ที่อยู่ปัจจุบัน            ๒๗๓ ม.๗ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช โทร.๐๘๑๓๒๖๒๐๗๔