โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่ประเทศในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN (The Association of Southeast Asian Nation) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีเสถียรภาพทางการเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคและต่างได้รับประโยชน์จากความร่วมมือที่ช่วยซึ่งกันและกัน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมทั้งการเปิดเสรีให้เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก สินค้า บริการ แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น เพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุนให้น้อยที่สุด เป็นการพัฒนาไปสู่มาตรฐานค่าครองชีพ ลดปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคมในน้อยลง

ด้วยกระแสของ AEC ในวันนี้ ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวที่จะปรับยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม และเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนและควรจะต้องทำแบบมีแนวทาง และมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

ภาคการศึกษาก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่ดีในเรื่องนี้ 

ในการนี้สโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจึงจะร่วมกันจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของทุนมนุษย์ในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.เพื่อพัฒนาความรู้เข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสร้างความตระหนักในความสำคัญและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง สามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองและสังคม ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นและโรงเรียนพันธมิตรในพื้นที่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบต. อบจ. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ผู้แทนจากหน่วยราชการและผู้มีความสนใจ

รูปแบบกิจกรรม

เป็นการอภิปรายกลุ่มนำโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ประธานสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติและคณะวิทยากรจากสโมสรไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ

วันเวลาและสถานที่

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูรูป

http://www.dskk.ac.th/main/index.php/new-dskk/activitynew/jira

http://www.gotoknow.org/posts/547178

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

HRD สำคัญจริงๆ ท่านอาจารย์ …. ทฤษฎี 4 K ของท่าน อาจารย์ …. ใช้ได้ดีตลอดกาล นะคะ