จากการเข้าร่วมสัมมนาองค์ความรู้ฯ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน - วันที่ 2 ตุลาคม 2549 ณ องลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (คุณอำนวย)  และเจ้าพนักงานธุรการ (คุณลิขิต)  ทำให้สามารถจับประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถใช้ บล๊อคที่ถูกต้อง  จึงขอคำแนะนำจากท่านผู้รู้ แนะนำวิธีการที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการสร้างบล๊อคที่ถูกต้องต่อไป