เทคโนโลยีการถ่ายทอด

 

วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ

ตำบลบ้านราม มีการทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกข้่าว โดยแบ่งกลุ่มการทำเป็น 3 กลุ่ม

โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านนานอก มีสมาชิก จำนวน 35 ราย

กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านบ่อเตรียง มีสมาชิก จำนวน 30 ราย

กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านโคกลาน มีสมาชิืก จำนวน 32 ราย

การทำน้ำหมักชีวภาพ

การทำน้ำหมักชีวภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีส่วนผสม ดังนี้

1. ถังหมักขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ใบ

2. กากน้ำตาล

3. หอยเชอรี่ รับซื้อในตำบล เพื่อเป็นการรณรงค์ปราบหอยเชอรี่

วิธีการหมัก

หมักส่วนผสมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ระยะเวลา 1 เดือน เปิดดูทุก 7 วัน หากพบมีกลิ่นเหม็นให้เติมกากน้ำตาลจนมีกลิ่นหอม

สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 6 เดือน หากใช้ไม่หมด