ควรจัดทำอย่างระมัดระวังเพราะชุมชนคือพื้นฐานการพัฒนา

สรฤทธ จันสุข