การเก็บหน่วยคะแนนทางการพยาบาล

ป.โท และ พยาบาลเทคนิคเก็บหน่วยคะแนนทางการพยาบาลอย่างไร

การเก็บหน่วยคะแนนทางการพยาบาล  

การเก็บหน่วยคะแนนโดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ถาม     หากกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทซึ่งไม่ใชคณะพยาบาลศาสตร แตเป็นสาขาอื่นๆ จะ สามารถเก็บหน่วยคะแนนไดหรือไม

ตอบ     การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนไดโดยการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโททางการพยาบาลทุกสาขา สามารถเก็บสะสมหน่วยคะแนนได 50 หน่วยหาก ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เก็บสะสมหน่วยคะแนนได้ไมเกิน 15 หน่วยคะแนน หมายเหตุ       

หลักฐานและเกณฑที่ใชประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตคือ

1. หากอยู่ในระหว่างกําลังศึกษาต่อ ให้ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและ    ใบแสดง ผลการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ฉบับจริง (official transcript) ไมรับสําเนา

2. หากสําเร็จการศึกษาแล้ว ใหถ่ายเอกสารใบปริญญาบัตรแนบมากับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง ( official transcript ) ไม่รับสําเนา

3. ต้องสําเร็จการศึกษาตั้งแตปพ.ศ. 2546 เป็นตนไป (สําเร็จการศึกษาป 2545 นํามาเก็บ สะสมหน่วยคะแนนไม่ได )

4. เอกสารการเก็บหน่วยคะแนนทั้งหมดนี้ใหแนบมากับหลักฐานอื่นๆที่ใชในการ ต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และส่งเอกสารมาก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุประมาณ 6 เดือน   

การเก็บหน่วยคะแนนโดยการเรียนต่อเนื่อง 2  ป ของพยาบาลเทคนิค

ถาม     การเรียนต่อเนื่อง 2 ปของพยาบาลเทคนิค สามารถเก็บหน่วยคะแนนโดยวิธีนี้ได หรือไม่ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ตอบ    การเรียนต่อเนื่อง 2ป ของพยาบาลเทคนิคสามารถเก็บหน่วยคะแนนได้

โดยใชหลักฐาน เหมือนกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคือ

1. หากอยู่ในระหว่างกําลังศึกษาต่อ ให้ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและ ใบแสดง ผลการศึกษาฉบับจริง ( official transcript ) ไม่รับสําเนา

2. หากสําเร็จการศึกษาแล้ว ให้ถ่ายเอกสารใบปริญญาบัตรแนบมากับใบแสดง    ผลการ ศึกษาฉบับจริง (official transcript) ไมรับสําเนา

3. ต้องสําเร็จการศึกษาตั้งแตปพ.ศ. 2546 เป็นต้นไป( สําเร็จการศึกษาป 2545 นํามาเก็บ สะสมหน่วยคะแนนไม่ได)

4. เอกสารการเก็บหน่วยคะแนนทั้งหมดนี้ใหแนบมากับหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในการต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และส่งเอกสารมาก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุประมาณ 6 เดือน

โดย รองศาสตราจารย เพ็ญศรี ระเบียบ( ศูนยการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร ์ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

คำสำคัญ (Tags)#การเก็บหน่วยคะแนนทางการพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 54610, เขียน: 14 Oct 2006 @ 22:52 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)