โปรดทราบในป 2550 จะมีผู้ประกอบวิชาชีพจํานวนถึง 96,235 คนที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะหมดอายุและถึงกําหนดต้องต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ได้แก 1. การต่ออายุไม่ทันตามกําหนด ทําใหต้องสอบประเมินความรูทั้ง 8 วิชา 2. การติดต่อขอรับบริการพร้อม กันจํานวนมากทําให้เกิดความไมสะดวก สภาการพยาบาล ขอแนะนําให้สมาชิกที่มีหน่วยคะแนนครบ 50 หน่วย ดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้ ตามเงื่อนไข การต่อใบอนุญาตก่อนครบกําหนด 6 เดือน ยกตัวอย่าง เช่ สมาชิกที่ใบอนุญาตฯ ครบกําหนดในวันที่ 23 ธันวาคม 2549 สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตไดตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2549 เตือนสมาชิกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมดอายุ หากท่านไมดําเนินการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพของท่านจะผิดกฎหมาย คณะกรรมการสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนให้สมาชิกสภาการพยาบาลรีบดําเนินการยื่น คําขอพร้อมหลักฐานต่อเลขาธิการสภาการพยาบาล เพื่อจะได้เข้ารับการประเมินความรู 8 วิชา กําหนดการสอบ ของ 2549 ตรวจสอบได้จาก www.tnc.or.th สภาการพยาบาลขอรับรองว่ การสอบผ่าน ไม่ยากอย่างที่คิดและไมเกินความสามารถ

ของท่ านแน่ นอน

จาก จดหมายข่าวสภาการพยาบาล