การจัดการความรู้ของ ร.พ เลิศสิน รุ่นที่1

บรรยากาศผ่อนคลาย ได้เรื่องเล่าดีๆ
ทีม KM ของศูนย์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรกับท่านอาจารย์นันทา  อ่วมกุล  ครั้งนี้ไปจัดที่วังสิงห์ รีสอร์ท กาญจนบุรี ในวันที่12-13ต.ค49  เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ ของร.พ เลิศสิน ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ40ท่านและเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร มีพยาบาลบ้าง2-3คน เริ่มวันแรกที่เราเดินทางกัน อ.นันทา ก็ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มที่เราจะไปจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นกลุ่มใครบ้าง  ท่านก็เริ่มวางแผนและเตรียมความพร้อมให้เราก่อน  และเมื่อทีมเราเดินทางไปถึงก็พบบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นเขียวชอุ่มของสถานที่  เดินทางถึง8.30 น. และเริ่มบรรยายความรู้เกี่ยวกับ KM โดยอ.สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์  เริ่มบรรยายก็เกือบ 11 โมง  หลังจากนั้นพอช่วงบ่ายก็ให้แบ่งกลุ่มโดยจัดให้แต่ละงานที่มาคละกัน  ได้4กลุ่มๆละ10คน ประเด็นแลกเปลี่ยน  เรื่องดีๆ ที่ทำให้ผู้ร่วมงานพึงพอใจ   

      <div style="text-align: center"></div>                                                                                                                                                                                             ซึ่งพวกเราก็อยู่ประจำกลุ่มเพื่อคอยช่วย FAของกลุ่มแต่ละกลุ่มก็เริ่มเล่าหมุนเวียนกันไป แรกๆก็บอกว่าไม่มีอะไรจะเล่า หรือขอไม่เล่า เล่าไม่เป็น  FA(ที่เราเตรียมไว้ต้องให้กำลังใจ น่า เล่าหน่อยน่า เพราะรู้ว่าหมอมีเรื่องภูมิใจดีๆเยอะมาก  การสร้างบรรยากาศชื่นชม  ตบมือให้ พอเล่าผ่านไป2-3คน แค่นั้นแหละ ก็ได้เรื่องเล่าที่มีความสนุกสนานมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่ม1(ที่เราอยู่ช่วย) จะเล่าด้วยความสนุกสนานมีเสียงหัวเราะเป็นเครื่องบ่งชี้ชัดเจน  จนทำให้สมาชิกกลุ่มอื่นบางท่านต้องเดินมาแวบๆดู กลุ่มเรา  ก็ต้องสร้างบรรยากาศกันเองก่อนซิ ถึงจะอยากเปิดใจหรือเรื่องดีๆของตัวเองให้คนอื่นฟัง  นี่คือเคล็ดจริงๆ  เราเองยังรู้สึกตอนแรกว่ากลุ่มไม่รู้จะเล่าได้หรือเปล่า เพราะทุกท่านที่มาล้วนเป็นแพทย์ใหญ่มีองค์ความรู้ด้านวิขาการมากๆทั้งนั้น  การมาเล่าเรื่องดีๆอย่างนี้  เขาจะยอมเล่าหรือให้ความร่วมมือหรือเปล่า  แต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกลุ่มได้เกิดบรรยากาศสนุกสนาน ก็ทำให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี  ในบ่ายวันนั้น  รวบรวมปัจจัยความสำเร็จที่ได้จากเรื่องเล่าของสมาขิก เตรียมนำเสนอพร้อมเล่าเรื่องประกอบปัจจัยความสำเร็จโดยเลือกเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นชัดเจนต่อหัวปลาที่ตั้งไว้  แล้ววันแรกของการประชุมก็จบ16.00 น.   เพราะทราบว่ามีการนำไปเที่ยวในช่วงเย็น (แต่คณะเราไม่ได้ไปด้วย)        เข้าวันที่2ของการประชุม เริ่มด้วยการแนะนำถึงการนำเสนอประเด็นความสำเร็จของแต่ละกลุ่มพร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยให้เวลาในการนำเสนอกลุ่มละ 15 นาที่  และเมื่อนำเสนอเสร็จ จะขอให้กลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มๆละ2คน เพื่อมากรุ๊ปปัจจัยความสำเร็จของแต่ละกลุ่มให้ได้เป็นปัจจัยหลักๆ  ได้ดังนี้แบ่งปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ผ้ร่วมงานพึงพอใจได้ 3 ด้าน 1.       ด้านกระบวนการ-มีเป้าหมายชัดเจน-มีการสื่อสารที่ดี-เข้าใจปัญหาและขั้นตอนการทำงาน-มีการวางแผนปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์2. ด้านบุคคล-มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ มุ่งมั่นไม่ท้อถอย-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี-มีแรงจูงใจในการทำงาน-มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา-รักในการทำงาน แสวงหาความรู้สุขภาพกายใจดี3.       ด้านสิ่งแวดล้อม-–มีเครือข่ายที่ดี-ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร-learning  organiZation-เพื่อนและลูกน้องร่วมมือสนับสนุนไม่ต่อต้านการจัดการความรู้ที่ทาง ร.พ เลิศสิน จะนำไปใช้1.การพัฒนาวิธีการsterile เครื่องมือของกลุ่มทันตกรรม2.การประหยัดทรัพยากร3.การจัดการสิ่งแวดล้อม4.การพัฒนาไปสู่ตติยภูมิ5.การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ6.การพัฒนาและส่งเสริม   ด้วยเวลาที่มีน้อยและมีกิจกรรมอื่นที่ต้องทำต่อ  จึงทำให้สมาชิกที่เหลือทั้งหมด ซึ่งก็เป็นกลุ่มใหญ่พอควร มาร่วมกันคิดว่าเราจะนำการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานเราในเรื่องไหน เพื่อให้เลิศสินบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  คิดหลายๆเรื่องก็ได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มจะเสนอกันขึ้นมา และก็ได้มากันหลายเรื่องตามที่กล่าวมาทั้งหมด 6 เรื่องจากนั้นก็ให้ตัวแทนของกลุ่มทั้งสองมานำเสนอ   และทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่1  ทั้ง3 คนก็ขึ้นเวที เล่าเรื่องการทำ KM ในหน่วยงานของตัวเอง  ไม่มีการซักถาม คงเนื่องจากเวลาที่เหลือน้อย เราต้องจบภายในเวลา11.45 น.เนื่องจากกลุ่มสมาชิกต้องเดินทางกลับกรุงเทพ   วันนั้นไม่มีโอกาสได้ AAR กันในกลุ่มของห้องประชุม  แต่เราได้มา AAR ในกลุ่มทีมวิทยากรด้วยกันในรถ    บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มีอะไรที่บรรลุหรืออะไรที่ไม่บรรลุทพญ.ณัฏฐา  บูรณสรรค์  ถือว่าบรรลุความสำเร็จในระดับหนึ่ง  สิ่งที่บรรลุคือความสนใจในกลุ่มที่เล่าเรื่อง คิดว่าจะเล่ากันยาก แต่เมื่อเล่าออกมาก็พบว่ามีแต่เรื่องดีๆที่เป็น TACIT K. ที่สอดคล้องกับหัวปลาได้อย่างดี มองเห็นภาพชัดขึ้นอัญชิษฐา  วงศ์บุญมี  เห็นด้วยอย่าง ทพญ.ณัฏฐา  ว่าบรรลุความสำเร็จเกินคาดในกลุ่มเล่าเรื่อง ที่มีบรรยากาศที่ดีแต่กลุ่มที่มาครั้งนี้เป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายหลายอย่าง  เลยทำให้เวลาที่จะถ่ายทอดอะไรดีๆให้กลุ่มอืนๆฟังน้อยไป ทำให้พลังการเล่าอ่อนในบางช่วงที่สมาชิกลุกขึ้นเดินไปมา.ณิศรา   นรการ  คิดว่าบรรลุความสำเร็จในการเข้ากลุ่มเล่าเช่นกัน  เพราะสามารถเล่าลปรร. ได้ดี เพียงแต่ตอนนำเสนอยังถ่ายทอดออกมาชัดเจนน้อยไปหน่อย  มาคราวหน้าเราควรศึกษาว่ากลุ่มที่เราจะต้องมาเจอเป็นอย่างไร  เพื่อจะเตรียมรับมือให้ดีกว่านี้.อ.นันทา  อ่วมกุล บรรลุความสำเร็จครั้งนี้เพราะต้องการให้เล่าเรื่องให้เป็น  แต่ก็รู้สึกเกร็งที่ทีมกำหนดเวลาต้องเท่านั้นเท่านี้  และเกินความคาดหวังที่ทราบว่าในกลุ่มก็มีพยาบาลมาร่วมด้วย 2-3คน (ไม่ใช่แพทย์ทั้งหมด)บรรยากาศในกลุ่มดี  ผอ. ก็เล่าเรื่องด้วย  อยู่ฟังคนอื่นเล่าได้2คน และเดินไปดูกลุ่มอื่นๆ (อยากให้ ผอ. อยู่ฟังคนอื่นเล่านะ)  เวลาหมด พ.สุทัศน์รีบสรุป  ในกลุ่มมีคนอาสานำเสนอเลย  ทีมช่วยกันเพราะส่วนหนึ่งรู้จักกันดี  กลุ่มเล็กดีกว่ากลุ่มใหญ่ <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1

คำสำคัญ (Tags)#เริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าดีๆ

หมายเลขบันทึก: 54600, เขียน: 14 Oct 2006 @ 21:48 (), แก้ไข: 04 May 2012 @ 09:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ ที่เอามาเผยแพร่ หนูอุ้ยรายงานข่าวได้รวดเร็ว (ทันใจโก๋) เยี่ยมมากเลยคะ

... ถ้าหนูอุ้ยตามข่าวใน GotoKnow ตอนนี้ เขามีการสร้างสีสรรค์ให้ blog แล้วนะคะ เปลี่ยนสีสัน และใส่ภาพที่เมนูด้านบนเพิ่มเติมได้นะคะ ที่นี่ การเลือกเปลี่ยนชุดสี (color theme) ให้บล็อก