ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะครุศาสตร์ มจร


ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะกรรมการประกอบด้วย ๑) รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ ๒) ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ กรรมการ ๓) ผศ.มุกดา ลิบลับ กรรมการ และ ๔) นายพิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ เลขานุการ ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ , พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์, ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สรุปกิจกรรมการตรวจประเมินในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่พร้อมกันที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเดินทางถึงห้องประชุม 
พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานที่ประชุม นำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแนะนำคณะครุศาสตร์ และการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาโดยภาพร่วม

รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กล่าวชี้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและกิจกรรมการตรวจประเมินของคณะกรรมการและดำเนินการตรวจประเมินตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองที่ทางคณะครุศาสตร์นำเสนอและเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวบ่งชี้ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ใช้บัณฑิต โดย...แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มผู้บริหาร รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ เป็นผู้สัมภาษณ์ มี พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่, ผศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
๒. กลุ่มนิสิต บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ผศ.มุกดา ลิบลับ เป็นผู้สัมภาษณ์ มีผู้แทนนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต คือ คุณครูนิทรา ฉิ่นไพศาล ครูโรงเรียนอัมรินทราราม
๓. กลุ่มคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์ เป็นผู้สัมภาษณ์ มีผู้แทนคณาจารย์ จาก ๓ ภาควิชา มี ๑) พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ ๒) พระปลัดวีระชนม์ เขมวีโร,ดร. ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา ๓) ผศ.ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ มี ๑) นายอุทิศ การเพียร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ดูแลนิสิตระดับปริญญาตรี ๒) นายสุทิศ สวัสดี เจ้าหน้าที่ดูแลนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๓) นายทองดี ศรีตระการ เจ้าหน้าที่ดูแลนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
และดำเนินการตรวจประเมินตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองที่ทางคณะครุศาสตร์นำเสนอและเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ)

สรุปกิจกรรมการตรวจประเมินในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการได้ตรวจประเมินตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองที่ทางคณะครุศาสตร์นำเสนอและเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ)
เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการได้ตรวจประเมินตามเอกสารรายงานการประเมินตนเองที่ทางคณะครุศาสตร์นำเสนอและเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละตัวบ่งชี้ (ต่อ)
เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งได้แนะนำและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะครุศาสตร์ในหลายประเด็น เช่น การเขียนผลดำเนินการ แนวทางในการปรับปรุงผลการประเมินคุณการศึกษาปีต่อไป

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หมายเลขบันทึก: 544755เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2013 23:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 สิงหาคม 2013 23:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี