เมื่อเด็กแพร่ลดการกินหวานแล้วได้อะไร?

 ..  ..  ..

    เมื่อเด็กแพร่กินหวานน้อยลง นอกจากจะช่วยลดปัญหาสุขภาพเด็กที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเกินสมควร โดยเฉพาะขนม เช่น อ้วน ฟันผุ ไม่แข็งแรง เบาหวาน ไขมันในเลือด หลายๆ คำตอบจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า การที่เด็กๆ ใช้เงินซื้อขนมน้อยลง ทำให้มีเงินเหลือไว้เก็บ กินขนมน้อยลง ทำให้กินข้าวได้มากขึ้น ... 
    อาจารย์ เครือวัลย์ คำสี จากโรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เล่าให้ฟังว่า ...  จากการทำโครงการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อทันตสุขภาพที่ดีของนักเรียน นอกจากจะมีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพตามปกติเหมือนที่อื่นๆ เช่น การตรวจสภาพช่องปาก การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การให้ทันตสุขศึกษา ทีมงานยังได้คิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นอีกหลายกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพในช่องปากแบบ EAP โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี การรณรงค์สร้างกระแส ให้ความรู้จากกลุ่มนักเรียนแกนนำ โดยเน้นการผลิตสื่อแบบง่ายๆ โดยตัวเด็กๆ เอง โครงงานการทำยาสีฟันสมุนไพรใบข่อย โครงงานเพลงพื้นบ้าน “ซอรณรงค์ป้องกันโรคเหงือกโรคฟัน” และขยายการเรียนรู้ ไปยังโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น โรงเรียนบ้านแต  
        การดำเนินกิจกรรมส่งผลทำให้เกิดนโยบายของโรงเรียนข้อหนึ่งคือ การควบคุมการบริโภคอาหาร และขนม ที่เป็นอันตรายต่อฟัน และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เรื่อง การบริโภคอาหาร และขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพระดับเขต
       เมื่อโรงเรียนมีนโยบายดังกล่าว จึงเกิดร้านค้าในโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ที่มีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยการสนับสนุนของครู กำไรจากการขาย น้ำผลไม้ /น้ำสมุนไพรที่หวานน้อย  ผลไม้ตามฤดูกาล ประมาณวันละ 100-130 บาท รวมๆ โดยเฉลี่ยก็ เดือนละประมาณ 2,000 บาท โรงเรียนสามารถนำเงินจำนวนนี้ กลับมาทำประโยชน์ให้กับนักเรียน เช่น นำมาใช้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อก่อนจะมีรายได้ จากการที่ให้แม่ค้าเข้ามาขายของในโรงเรียน เพียงเดือนละ 600 บาท
        แม้ว่าการที่เด็กๆ ไม่กินหวาน หรือกินหวานน้อยลง จะช่วยลดปัญหาสุขภาพเด็ก ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเกินสมควร จะไม่ได้ทำให้เราเห็นผลในทันที แต่สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจน ก็คือ เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะชีวิตที่ถูกต้อง ในการดูแลสุขภาพตนเอง  มีส่วนร่วมในการฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาพื้นฐานเบื้องต้น จากอันตรายของการบริโภคหวาน เด็กสนุกกับการเรียนรู้  มีความสุข โรงเรียนมีรายได้ที่นำมาใช้ในกิจการนักเรียน และพัฒนาโรงเรียนเพิ่มขึ้น