จังหวัดแม่ฮ่องสอน        มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ปีงบประมาณ 2550 โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โรงเรียนเทศบาล สถานศึกษาทุกแห่ง เป็นหน่วยขับเคลื่อนตัวชี้วัด ให้บรรลุตามเป้าของจังหวัด  คือ  ปี 2548  ร้อยละ 60  ปี2549  ร้อยละ  68.41  

              คณะกรรมการได้ประชุมปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  25 กันยายน  2549 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  10 - 11 ตุลาคม 2549 โดยระดมสมอง  อย่างเข้มแข็ง  ในการให้ได้มาข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อมูลสุดท้ายคือจำนวนนักเรียนที่จบชั้น ม 3  ทั้งหมด  3,287  คน  แยกเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย จำนวน   3,266  คน ไม่มีสัญชาติ จำนวน  21  คน เข้าเรียนต่อ จำนวน  3,165  คน  ไม่เรียนต่อ จำนวน  122   คน คิดเป็นร้อยละ  96.28  สำหรับยุทธศาสตร์มาตรการในการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย มี 5 ประการ คือ 1.สำรวจข้อมูลนักเรียน ฯ                   2.ปรับแผนการจัดชั้นเรียนปี การศึกษา 2550  ขยายห้องเรียน             3.วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ส่งผลตาอการเรียนต่อชั้น ม.ปลายของนักเรียน        4.ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย     5.จัดทำโครงการ  หาทุนการศึกษา การจ้างงาน...........   ท่านใดที่มีมาตรการที่ดีกว่า ขอเชิญแสดงความเห็น    ยินดีรับคำแนะนำ ค่ะ   ขอขอบคุณ