ในปีการศึกษา 2548

-  ทรัพย์สินถาวรของคณะสหเวชศาสตร์  =  151,366,551.15  บาท

-  FTES  =  267.28

-  ดังนั้นสินทรัพย์ถาวรต่อ FTES =  556,773.80

คลิกที่เพื่อดูข้อมูล