อบรมวิทยากรขยายผล


       ในวันที่ 21-22 ตุลาคม  2549 นี้  เครือข่ายโซนใต้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมวิทยากรขยายผลขึ้น  ซึ่งผู้วิจัยได้ช่วยประสานงานในส่วนของวิทยากรและกำหนดการ  มีรายละเอียดดังนี้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยาการขยายผล และการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2549

ณ ห้องประชุม โรงแรมนครเถิน  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปางจัดโดย กลุ่มนโยบายการออม สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง และองค์กรชุมชน ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน

สร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

โดยการสนับสนุนของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.)  กระทรวงการคลัง  และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)………………………………………………………………………………………………………..

 

จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนในชุมชนได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์กร/กลุ่มขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆของสมาชิก เช่น  ความยากจน  การส่งเสริมอาชีพ    การได้รับสวัสดิการที่ไม่ครบถ้วนและเพียงพอ  เป็นต้น   ซึ่งองค์กร/กลุ่มเหล่านี้ยังต้องการการพัฒนาในอีกหลายด้าน  ทั้งนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็ง  สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

องค์กรชุมชน “ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน  สร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน”  เป็นการรวมตัวกันของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร  คือ  เพื่อสร้างโอกาส  สร้างศรัทธา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  พิชิตความยากจน  ชุมชนมีสวัสดิการอย่างยั่งยืน  ปัจจุบันมีสมาชิก 4 กลุ่ม  จำนวน 4,500 คน  ดำเนินกิจกรรมการออมเพื่อจัดสวัสดิการเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  รวมทั้งการส่งเสริมด้านสุขภาพ  และโครงการเกี่ยวกับการหนุนเสริมรายได้ให้กับสมาชิก  ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

ดังนั้น กลุ่มนโยบายการออม สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับ  ดูแล  ส่งเสริมในเรื่องการออม   วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง  เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในด้านการบริการวิชาการสู่สังคม  ได้ร่วมกับองค์กรชุมชน ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน  สร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างวิทยาการขยายผล  และการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน  รวมทั้งพัฒนาวิทยาการที่มีทักษะ  ความสามารถในการขยายองค์กร/กลุ่มต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

            1. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้    ให้กับคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นวิทยาการขยายองค์กร/กลุ่มสวัสดิการชุมชน            2. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการ            ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 35 คน  ประกอบด้วย            1. คณะกรรมการองค์กรชุมชน ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน  สร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน  จำนวน 30 คน            2. นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน

 

วันดำเนินการ

            วันที่  21-22 ตุลาคม  2549 สถานที่ดำเนินการ          ห้องประชุม  โรงแรมนครเถิน  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

            กลุ่มนโยบายการออม สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วิทยาลัยสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง และ องค์กรชุมชน ออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน  สร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน

 (ร่าง) กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยาการขยายผล และการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนวันที่ 21-22 ตุลาคม 2549

ณ ห้องประชุม  โรงแรมนครเถิน  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549

            08.00-09.00.               ลงทะเบียน  ชมภาพยนต์ เสียงกู่จากครูใหญ่            09.00-09.15.               เปิดการสัมมนา

            09.15-10.45.               อบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารและการพัฒนา

                                                บุคลิกภาพ                                                วิทยาการ  คุณอักษรา          ศิลป์สุข  (ครูแมว)             10.45-11.00.                รับประทานอาหารว่าง

            11.00-12.00.                อบรมเรื่องเทคนิคการสื่อสารและการพัฒนา

                                                บุคลิกภาพ (ต่อ)                                                วิทยากร    คุณอักษรา          ศิลป์สุข  (ครูแมว)             12.00-13.00.                รับประทานอาหารกลางวัน            13.00-14.00.                สัมมนาเรื่องออมบุญวันละหนึ่งบาทเป็นอย่างไร                                                วิทยากร    คุณกู้กิจ              นันติชัย                                                               คุณธวัช              ธนวิจิตรานันท์

            14.00-15.00.                สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการองค์กรออมบุญวัน

                                                ละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชน  สร้างทุนทาง

                                                สังคมอย่างยั่งยืนวิทยากร    คุณยุพิน    เถาเปี้ยปลูก               คุณบัณฑิต  สวรรค์บรรพต                  15.00-15.15.                รับประทานอาหารว่าง            15.15-16.00.                AAR การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                                                วิทยากร    คุณอักษรา          ศิลป์สุข  (ครูแมว)

16.00-17.30.               สัมมนาเรื่องการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

                                    และกองทุนบำเหน็จบำนาญ                                                วิทยากร    คุณสุวัฒนา          ศรีภิรมย์                                                               .วิไลลักษณ์       อยู่สำราญ   วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม  2549

08.30-09.00.               เดินทางไปที่ทำการองค์กร ออมบุญวันละหนึ่ง

                                   บาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก สร้างทุน

                                   ทางสังคมอย่างยั่งยืน

09.00-10.30.               การประชุมเรื่องการพัฒนากองทุนสวัสดิการ

                                   ชุมชน                                   วิทยากร     คุณสุวัฒนา          ศรีภิรมย์                                                   .วิไลลักษณ์       อยู่สำราญคณะกรรมการองค์กร10.30-10.45.                รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15.                การประชุมเรื่องการพัฒนากองทุนสวัสดิการ

                                    ชุมชน  (ต่อ)                                    วิทยากร     คุณสุวัฒนา          ศรีภิรมย์

                                                    .วิไลลักษณ์       อยู่สำราญ

                                                    คณะกรรมการองค์กร12.15-13.00.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00.                ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

                                    (โรงอิฐบล็อก)                                    วิทยากร      คณะกรรมการองค์กร

14.00-15.00.                ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาร้านค้าสวัสดิการ

                                    ชุมชน                                     วิทยากร      คณะกรรมการองค์กร

15.00-16.00.                เดินทางไปที่ทำการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้าน

                                    ป่าตัน

16.00-18.00.                การประชุมเรื่องการพัฒนากองทุนสวัสดิการ

                                    ชุมชน                                    วิทยากร       คุณสุวัฒนา          ศรีภิรมย์                                                      คณะกรรมการองค์กร18.00-19.00.                รับประทานอาหารเย็น

19.00.                         ปิดการสัมมนา  เดินทางกลับที่พัก  พักผ่อนตาม

                                    อัธยาศัย ****************************************************

 

หมายเลขบันทึก: 54430เขียนเมื่อ 13 ตุลาคม 2006 11:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 03:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ครุแมวเก่งๆมาก สุดยอดมากๆเลย คับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท