KM on Stage

ได้รับข่าวสารจาก ก.พ.ร ฉบับที่๒๐ เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ น่าสนใจครับประเด็นคือการให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตัวอย่าง คือ กรมราชทัณฑ์ และ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๑. การนำแผนการจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

 ๒. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดในการสนับสนุนการจัดการความรู้ 

 ๓. ประสบการณ์ในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน และการขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย

 ๔. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ของกรมราชทัณฑ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ครับ คลิก

JJ