เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ และนักวิจัย KM  ส่วนกลางของโครงการได้มาเยี่ยมเยียนถามข่าวความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ ของ สพท.นม.1 และโรงเรียนบุญวัฒนา เทศบาล 4 (เพาะชำ)  สุขานารีและอัสสัมชัญนครราชสีมา 

          ทีมแกนนำนักจัดการความรู้ทยอยเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมด้วยสีหน้าและแววตาที่มีแต่ความกังวล  แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราก็ผลัดกันเล่าว่า "ทำอะไรไปบ้างแล้ว มีผลเป็นอย่างไร"  หากประเด็นใดไม่ชัดเจน ดร.สุวัฒน์และคณะก็ได้ซักถามเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

         การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ทำให้พวกเราชัดเจนในเรื่อง KM  สรุปได้ว่าทำอะไรก็ได้เป็นงานปกตินี่แหละ  แต่ต้องให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดึงประสบการณ์มาร่วมกันพัฒนา  และเป็นไปตามธรรมชาติ

         ขอขอบคุณดร.สุวัฒน์ และคณะที่มาเยี่ยนเยียนพวกเรา  ซึ่งทำให้พวกเราเดินออกจากที่ประชุมด้วยความสุขที่รู้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว