บีแมนกับนิสิตที่ได้รับการปรึกษารหัส๕๖ <0> เกริ่นนำ

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิสิตเหล่านี้ บีแมนจะได้เบอร์โทรศัพท์มือถือครบทั้งหมด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556

    บีแมนรับนิสิต advisee ใหม่ทุกๆ ๔ ปี ในห้วงเวลา ๔ ปีที่แล้ว เริ่มต้นปี ๒๕๕๒ เขียนบันทึกใน series โครงการคืนครูประจำชั้นให้กับนิสิต เขียนถึงนิสิตไม่ครบทุกคน แต่ปี ๒๕๕๖ จะพยายามเขียนให้ครบทุกคนเพื่อติดตามความก้าวหน้าต่อไป

    นิสิตรุ่นนี้ บีแมนไม่ได้สัมภาษณ์สักคน แต่ต้องรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตามระบบที่จัดไว้ และครั้งนี้ต้องตั้งใจให้ดี เพราะน่าจะเป็นรุ่นเกือบสุดท้ายแล้ว

    สำหรับมือวาง 15 คนสุดท้ายจากตารางด้านล่างของนิสิตทั้งหมด 88 คน (คนที่ 74 ถึง 88 -ที่ยังอยู่ในระบบ-เพราะปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดช้ากว่าที่อื่น พวกนิสิตที่มีชื่ออยู่ในระบบคือคนที่เรียนที่นี่ และได้ลงทะเบียนคนละ ๒๐ หน่วยกิต แล้ว)

01

56312992

นางสาวสุพรรณิการ์ ปิ่นทอง

02

56313005

นางสาวสุวัจนี แนไพร

03

56313012

นางสาว สุวิมล ศรียศ

04

56313029

นางสาว เสาวพร มาอรุณ

05

56313036

นางสาว เสาวภาค บุญญาวงศ์

06

56313043

นางสาว หนึ่งฤทัย มาน้อย

07

56313050

นางสาว อนงค์นาถ หอมรื่น

08

56313067

นางสาว อนุสรา พวงศรี

09

56313074

นาย อภิสิทธิ์ สีกะลา

10

56313081

นางสาว อรุณโรจน์ พัฒนพงษ์

11

56313098

นางสาว อัจฉราภรณ์ ใจเอื้อน

12

56313104

นางสาว อัญชลี บัวคำป้อ

13

56313111

นางสาว อัญชิสา อินตายวง

14

56313128

นางสาว อาจารีย์ ศรีภิรมย์

15

56313135

นางสาว อารีรักษ์ บุญพรม

    นิสิตที่มีอาจารย์บีแมนเป็นที่ปรึกษามีทั้งหมด 15 คน (คนที่ 299-313 จากจำนวนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ประมาณ ๖๕๖ คน) เป็นเพศหญิง 14 คน และเพศชาย 1 คน (ซึ่งภาวนาขอให้เป็นชายแท้..อิอิ)  และในรุ่นนี้ บีแมนได้เป็นที่ปรึกษานิสิตโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 1 คน ได้แก่ นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจเอื้อน

     ทั้งหมดนี้ บีแมนจะได้เบอร์โทรศัพท์มือถือในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่บีแมนไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การทำงานในสายชีววิทยา" ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง 508 ตึกชีววิทยา

ความคาดหวัง

  1. บีแมนหวังว่าจะได้ติว "วิชาชีวิต" ให้นิสิตรุ่นนี้เป็นกรณีพิเศษ และหวังว่านิสิตทุกคนคงทำเกรดได้ดีเหมือนกับที่รุ่นพี่รหัส ๒๕๕๒ ได้ทำเอาไว้.
  2. บีแมนอย่างน้อยต้องต้อนรับนิสิตด้วยอาหารเจหนึ่งมื้อ ที่ครัวคุณวรรณ. 
  3. บีแมนหวังว่าจะได้สัมภาษณ์นิสิตทุกคน และสามารถลงเป็นบันทึกได้ทุกคน
  4. บีแมนหวังว่าจะให้ทุกคนทำ Journal ส่งให้บีแมนอ่านทุกสัปดาห์
หมายเหตุท้ายบันทึก (ข้อความจากพจนานุกรม)
advisee  (แอดไวซี')
n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา, นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
    ชื่อบันทึกควรเป็น "บีแมนกับนิสิตที่ได้รับการปรึกษา" 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)