ถาม : ข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย)

ตอบ : 1. ข้อพิพาทเรื่องการเช่า-ซื้อพื้นที่           

            2. ข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์           

            3. ข้อพิพาทเรื่องสุขอนามัย