การเฝ้าระวัง การควบคุมโรค การป้องกันโรคทางระบาดวิทยา ...... เป็นการทำให้หาสาเหตุ  สอบสวนโรค สามารถกำหนดแนวทางป้องกันโรค  และแก้ปัญหาได้ถูกต้อง .... ในปัจจุบันนี้ กระทรวงสาธารณสุข....ได้เน้น ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ .... เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง(Risk) จากการเป็นโรคต่างๆ  ..... การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง .... ใช้เครื่องมือ 3 อ. & 2 ส. ได้แก่


     - อาหาร : ที่มีคุณภาพสูง ไม่หวานจัด  ไม่เค็มจัด  ไม่มันจัด กินผักสดและผลไม้สดครึ่งกิโลกรัม ต่อวัน ต่อคน

     - ออกกำลังกาย :  อย่างหนัก ครั้งละ 20 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อหนึ่ง สัปดาห์

     - อารมณ์ : นอนหลับ  พักผ่อนที่พอเพียง

     - ไม่สูบบุหรี่ : มีผลต่อสุขภาพทางร่างกาย และระบบเศรษกิจ

     - ไม่ดื่มสุรา : มีผลต่อสุขภาพทางร่ายกาย  จิตใจ และระบบเศรษกิจ


            ในการคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชน ..... ผลสำเร็จของการดำเนินงานจะสามารคัดกรองสุขภาพได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ


      1.  กลุ่มที่มีร่างกายปกติ - กลุ่มแข็งแรง (สีขาว) ..... จะเน้นการเฝ้าระวัง การป้องกัน และ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อไม่ให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน)  หรือไม่ให้เกิดโรค (สีเหลือง)

      2.  กลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน)  .... เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. เพื่อให้เป็นกลุ่มปกติ (สีขาว) ไม่เกิดโรค..... จนเป็นกลุ่มป่วย (สีเหลือง สีส้ม สีแดง)

      3.  กลุ่มป่วย  ..... ต้องลดความรุ่นแรง จากระดับ 3 (สีแดง) ให้เป็นระดับ 2 (สีส้ม) และให้เป็นระดับ 1 (สีเหลือง)  ... และกลุ่มป่วย ระดับ O ลงให้ได้ (สีเขียงเข้ม) ...โดยให้ใช้  หลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์  2 ส. คือ สูบบุหรี่ และสุรา  หรือในผู้ป่วยที่จำเป็นที่ต้องใช้ยา ให้สามารถลดจำนวนยาลงมาได้

      4.  กลุ่มป่วยระดับรุนแรง .... ต้องลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน (สีดำ) ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  หลอดเลือดสมอง  อัมพาต  ไตวาน
          จะเห็นว่า .... การใช้ ... สีต่างๆ จากไฟจราจร .... จนออกมาเป็น... ลูกปิงปอง 7 สี .... นำมาประยุกต์เข้ากับ....การสร้างเสริมสุขภาพ .... ลดพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน ... ลดโรค .... แต่ก่อนที่จะเป็นโรค  .... ก็ลดความเสี่ยง จากโรคก่อน...... รู้ก่อนย่อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน นะคะ ..... เราเรียกว่า   “ปิงปองวงจรชีวิต 7 สี”   นะคะ


 


-  เริ่มในกลุ่มปกติ ..... สีขาว

-  กลุ่มเสี่ยง ..... สีเขียวยอดตองอ่อน

-  กลุ่มป่วย

* ป่วยระดับ O ..... สีเขียวเข้ม

* ป่วยระดับ 1 ..... สีเหลือง

* ป่วยระดับ 2 .... สีส้ม

* ป่วยระดับ 3 ... สีแดง

* ป่วยระดับ  รุนแร .... สีดำ    (ดังแสองในภาพนะคะ)             


         

         ขอบคุณมากที่ท่านให้เกียรติอ่านบทความนี้นะคะ